חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

דרך עבודת האדם בהבנת תלמודו ודרכו

על דבר שאלתכם איך צריכה להיות עתה דרך עבודתכם, אם להמסר רק להשתלמות והתפתחות עצמיות או להכניס בחוג עבודתכם גם לפעול ולהשמיע על אחרים, לא אדע אם בדברינו תמצאו תשובה ישרה על שאלתכם זו, אך חושבני שבהתברר לנו בכללות דרכי ואופני העבודה המוטלת על האדם יתברר גם דבר זה בע"ה.

הנה אם שאלתכם מכוונת בנוסע לדרך העבודה של האדם בכלל אם צריך האדם לעבוד במסירות יתירה לתועלת נפשו ורוממות רוחן ולא ישתדל להשפיע מרוחו על אחרים, או שצריך הוא להיות מסור בכל כחותיו לפעול למען קדושת שמו יתברך ולפרסם בין יושבי תבל את תורת ה', אמונתו ומצוותיו - נתבונן נא ונראה האם יש מקום לשאלה כזו בענינים גשמיים, השאל איש מעולם, מנקודת ההשקפה החמרית, איזו דרך טובה וישרה לפניו, אם להיות חנוני פשוט, הקונה מעט סחורה בסכום קטן ומוכרה בריוח מצער, או לייסד בית חרושת גדול המכניס ריוח לאלפים. הלא אם יש לו ההון הדרוש והמקום המוכשר לזה ודאי טוב וכשר לפניו להיות בעל בית חרשת חרוץ ואיש עשיר מלהיות חנוני פשוט ולהרויח פרוטות.

אכן כזאת יכול שאול איש שיש לפניו שתי דרכים אלו: אם לקנות מעט סחורה ולצבור בריוח מצער או שלא  לסחור על חשבון עצמו אלא להיות סרסור המקבל שכר מועט בער טרחתו מעסקיהם של אחרים. ואמנם גם בעניני הרוח והתורה יש מסחר סרסורי כזה, ישנם אנשים - ובפרט בדורות שלפנינו נמצאו כאלה העסוקים תמיד בלכות את אחרים במצוות, לגרום למי שהוא שישמע קדיש או קדושה, להביא איש מן השוק להתפלל תפילה בצבור וכהנה רבות, ובודאי אין לשער את גודל השכר הנועד לזה המזכה את אחרים במצוות הבורא ועבודתו ואין להעריך את גודל טובי. אולם ראוי שיתבונן אולי טוב לפניו שישתדל להתעלות יותר בעצמו - לפי ערך כחותיו וכשרונותיו - בררך ה' ומצוותיו, לחשוב יותר את דרכיו ולהזהר מלהכשל ח"ו באיזה חטא ועון, כי בהיותו עסוק תמיד לזכות את הרבים, הנהו נמצא הרבה בחברת בני אדם המפריעים אותו מליחד את מחשבתו לעבודת הבורא ואינו פנוי להיות מסור במדה מרובה, לתועלת נפשו ומבטל מן התורה והעבודה, ואפשר כי טוב לפניו לשקוד על תקנת נפשו הוא ולרכז את השתדלותו ומסירותו להיות בעצמו זהיר במצוות וזריז בלימוד התורה ובעבודת ה' יותר מאשר יזכה את אחרים שיעשו מצוות על ידו, אבל לא כן האיש אשר זכה להכרות

אמת והבנה בתורה על פי אמתות דרכה, ואשר הגיע במעלות נפשו להתבונן בדרכי ההשגהה להרגיש אמונת ה' וליראה אותו, ומה גם אם יש עוד בכחו להשפיע על אחרים, לנטוע בלבות בני אדם אמונת הבורא יתברך ולהורותם את דרך החיים הנכונה, להאיר עיני ההולכים בחושך ללמד אותם דעת ולקרבם לתורה, ויש לו האמץ ללחום מלחמת ד' ולהגן לפי יכלתו, על האמת למען יתקדש שם שמים בעולם, היוכל איש כזה לשאול הטוב וישר לפניו להיות מסור רק לעניניו הרוחניים הנוגעים לו לעצמו, להיות בבחינת חנוני הקונה סחורתו בדנרים ומרויח פרוטות, או שיהיה בבחינת בעל בית חרושת גדול משתכר לאלפים. 

אם יידע האדם להעתמק בהבנת התורה, בעמקי סודותיה, יוכל אף להבין על מנת ללמד, להפיץ תורה ברבים, ולנטוע בלבות הרבים את עומק טעמה של תורת ה' הטובה מכל סחרה. 
יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד