חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

קומקום לא טבול

שאלה:

בס"ד האם מותר להשתמש בקומקום שלא הטבילו אותו במקום העבודה?

 

תשובה:

שלום רב!!
ישנה שאלה גדולה ונידון של הפוסקים אם קומקום חשמלי חייב בטבילה או לאו.
בשו"ת חלקת יעקב ח"א סי' קכ"ו העלה שם שמאחר שתשמשו עם הקרקע אין צריך להטבילו מדין כלי סעודה, אולם בשו"ת מחזה אליהו סי' קי"ב אות י' כתב להצריכו טבילה, שהרי הקומקום משמש למים גם אחר ניתוקו מהקיר עכ"ד ע"ש, וזוהי לכאורה טענה חזקה שברוב הפעמים שמשתמשים בו מטלטלים אותו ממקום למקום ואין הוא מחובר לשקע, וא"כ צריך להטבילו. ובשו"ת משנה הלכות ח"ט סי' קס"ו שהעלה שם גבי קומקום חשמלי מחויב בטבילה, וסיים בדבריו "ומיהו לענין ברכה" לפענ"ד יותר טוב שלא לברך דס"ס לאו כלי הוא, וה"ה למזלג חשמלי שאין צריך טבילה, וטוב הדבר ליקח כלי שמחויב בטבילה ויטביל הכל יחד ע"כ ע"ש, והגרש"ז אוירבאך בשו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' ס"ו אות ד' כתב כדברי החלקת יעקב הנ"ל והעלה שם שהואיל ועיקר תשמיש כלי חשמלי הוא בשעה שמחובר ע"י "תקע" הקרקע מיקרי מחובר לקרקע ואינו צריך טבילה.
ואין חילוק אם הקומקום בעבודה או במקום אחר, וכיום אחר שמטבילים מנגבים היטב את הקומקום ואין בו כל נזק, ולכן ראוי להטבילו. 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד